Wyszukiwanie
Wybierz kategorię
  Menu Zamknij

  Polityka prywatności

  I. Podstawowe postanowienia

  1. Administrator danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( dalej: „RODO”) to EspressoServis s. r. o., IČ 28061896, z siedzibą pod adresem Zvěrotice 58, Soběslav 392 01 (dalej: „administrator”). 2. Dane kontaktowe administratora to

  Adres: Zvěrotice 58, Soběslav 392 01, Republika Czeska

  E-mail: info@espressoservis.pl

  3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora, na przykład imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora sieciowego lub jednego bądź większej liczby szczególnych elementów fizycznych, fizjologicznych, tożsamość genetyczna, psychologiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej. 4. Administrator nie powołał/nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe powiernika to:

  II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

  1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś lub dane osobowe, które administrator uzyskał w związku z realizacją Twojego zamówienia. 2. Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do realizacji umowy.

  III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest

  • wykonanie umowy pomiędzy Tobą a administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  • uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności przesyłania komunikatów handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  • Twoja zgoda na przetwarzanie w celach marketingu bezpośredniego (w szczególności na przesyłanie wiadomości handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku braku zamówienia towarów lub usług.

  2. Celem przetwarzania danych osobowych jest

  • przetwarzanie Twojego zamówienia oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, kontakt), podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i realizacji umowy, bez podawania danych osobowych danych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej realizacja ze strony administratora,< /li>
  • wysyłanie wiadomości biznesowych i prowadzenie innych działań marketingowych.

  3. Po stronie administratora nie następuje automatyczne indywidualne podejmowanie decyzji w rozumieniu art. 22 RODO. Wyraziłeś wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

  IV. Okres przechowywania danych

  1. Administrator przechowuje dane osobowe

  • przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).
  • przez czas cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, nie dłużej niż …. lat, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.

  2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe.

  V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

  1. Odbiorcami danych osobowych są osoby

  • udział w dostawie towarów/usług/realizacji płatności na podstawie umowy,
  • świadczenie usług prowadzenia sklepu internetowego oraz innych usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego,
  • świadczenie usług marketingowych.

  2. Administrator nie przekazuje/nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług mailingowych/usług w chmurze.

  VI. Twoje prawa

  1. Na warunkach określonych w RODO masz

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
  • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO.
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO i
  • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora wymieniony w artykule III niniejszego regulaminu.

  2. Ponadto masz prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

  VII. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

  1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych. 2. Administrator podjął środki techniczne mające na celu zabezpieczenie repozytoriów danych i repozytoriów danych osobowych w formie papierowej, w szczególności... 3. Administrator oświadcza, że ​​ma dostęp do danych osobowychdostęp mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

  VIII. Postanowienia końcowe

  1. Składając zamówienie poprzez formularz zamówienia online, potwierdzasz, że zapoznałeś się z zasadami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości. 2. Wyrażasz zgodę na niniejsze warunki poprzez zaznaczenie swojej zgody w formularzu online. Zaznaczając zgodę, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości. 3. Administrator uprawniony jest do zmiany niniejszego regulaminu. Opublikuje nową wersję zasad ochrony danych osobowych na swojej stronie internetowej i jednocześnie prześle Ci nową wersję tych warunków na Twój adres e-mail, który podałeś administratorowi.

  Niniejsze warunki wchodzą w życie 25.05.2018.