Wyszukiwanie
Wybierz kategorię
  Menu Zamknij

  Procedura reklamacyjna

  Procedura reklamacyjna

  Miejscem składania reklamacji jest EspressoServis s.r.o., Zvěrotice 58, 392 01 Soběslav, Republika Czeska.

  Otrzymana jakość

  Sprzedawca gwarantuje kupującemu, że towar jest wolny od wad w momencie odbioru. W szczególności sprzedawca odpowiada wobec kupującego za to, że kupujący przejął towar,

  a) towar ma właściwości uzgodnione przez strony, a w przypadku braku umowy takie właściwości, jakie opisał sprzedawca lub producent lub których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie prowadzonych przez nich reklam,

  b) towar nadaje się do celu, w jakim sprzedawca określił jego użycie lub do jakiego zwykle służy towar tego typu,

  c) to towar w odpowiedniej ilości, mierze lub wadze oraz

  d) towar jest zgodny z wymogami przepisów prawa.

  Jeśli wada pojawi się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru, uważa się, że towar był wadliwy już w momencie odbioru.

  Prawa wynikające z wadliwego wykonania

  Jeżeli towar przy odbiorze nie ma właściwości określonych powyżej, kupujący może żądać dostarczenia nowego towaru bez wad, jeżeli nie jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady, ale jeżeli wada dotyczy wyłącznie części towaru, kupujący może żądać jedynie wymiany tej części; jeżeli nie będzie to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak ze względu na charakter wady jest to nieproporcjonalne, zwłaszcza jeżeli wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki, kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady.

  Kupujący ma prawo dostarczyć nowy towar lub wymienić część nawet w przypadku wady usuwalnej, jeżeli nie może prawidłowo używać towaru ze względu na ponowne występowanie wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad . W takim przypadku kupujący ma prawo odstąpić od umowy.

  Jeżeli kupujący nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego towaru bez wad, wymiany jego części lub naprawy towaru, może żądać rozsądnej zniżki. Kupujący ma prawo do rozsądnej zniżki nawet wtedy, gdy sprzedający nie jest w stanie dostarczyć nowego towaru bez wad, wymienić jego części lub naprawić towar, a także jeśli sprzedawca nie naprawi sytuacji w rozsądnym terminie lub jeżeli naprawienie tego nie byłoby możliwe powodować znaczne trudności dla kupującego.< /p>

  Kupujący wybiera sposób rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca wskaże niewłaściwość wyboru kupującego i zaproponuje odpowiednią metodę. Jeżeli Konsument nie wybierze sposobu rozpatrzenia reklamacji w rozsądnym terminie wyznaczonym przez sprzedawcę, dokona go sprzedawca.

  Prawo z tytułu wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli przed odebraniem towaru kupujący wiedział, że towar ma wadę, lub jeżeli kupujący sam spowodował wadę.

  Jeżeli towar ma wadę, za którą odpowiedzialność ponosi sprzedawca, a towar sprzedawany jest po niższej cenie lub jest towarem używanym, kupującemu zamiast prawa do wymiany towaru przysługuje prawo do rozsądnej zniżki.

  Jeżeli kupujący skorzysta z prawa z tytułu wadliwego wykonania, sprzedawca potwierdzi mu na piśmie, kiedy skorzystał z tego prawa, a także wykonanie naprawy i czas jej trwania.

  Przykładowy formularz wycofania

  (wypełnij ten formularz i odeślij go tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Zawiadomienie o odstąpieniu

  Adresat         
  EspressoServis, s.r.o.
  Zvěrotice 58, 392 01 Soběslav, Czech Republic
  info@espressoservis.pl

  Ja/my ogłaszam(*),o niniejszym odstępuję/my od umowy(*)od umowy sprzedaży niniejszego towaru (*) /o świadczeniu tych usług (*)

  Data zamówienia(*) /Data otrzymania(*)

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  Adres konsumenta(-ów)

  Podpis konsumenta(-ów)
  (tylko w przypadku przesyłania niniejszego formularza w formie papierowej)

  Data

  (*) Skreśl niewłaściwe.