Wyszukiwanie
Wybierz kategorię
  Menu Zamknij

  Regulamin sklepu

  Warunki handlowe firmy EspressoServis s. r. o. z siedzibą nr. 58, 392 01 Zvěrotice, IČ 28061896, numer VAT CZ28061896, wpisany do rejestru handlowego, sekcja C 14954 prowadzonego przy Sądzie Okręgowym w Czeskich Budziejowicach (zwany dalej „EspressoServis” lub „sprzedawcą”).

  I. Postanowienia ogólne

  1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi”) mają zastosowanie do klientów sprzedawcy (zwanych dalej „kupującym”). Niniejszy regulamin określa, które części niniejszego regulaminu mają zastosowanie do konsumentów, a które do przedsiębiorców. Części niniejszych warunków, które nie są w ten sposób oznaczone, mają zastosowanie tylko wtedy, gdy kupujący jest konsumentem.

  2. Regulamin reguluje wzajemne prawa i obowiązki powstałe w związku lub na podstawie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy sprzedającym a kupującym za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego, a także stosunki pomiędzy sprzedającym a kupującym w związku z lub na podstawa umowy o dzieło zawartej pomiędzy sprzedającym a kupującym, dotyczącej serwisu pogwarancyjnego lub naprawy pogwarancyjnej towaru (zwanej dalej „serwisem pogwarancyjnym”) przez sprzedającego. Jeżeli z niniejszego regulaminu nie wynika wyraźnie, że dana część regulaminu dotyczy umowy o pracę, taka część niniejszego regulaminu ma zastosowanie wyłącznie do stosunków powstałych w związku lub na podstawie zakupu umowy, chyba że zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa nie powinny one mieć zastosowania także do umów o dzieło. Aby uprościć terminologię, będzie to EspressoServis s.r.o zwanej sprzedawcą, a jej klienci kupującym nawet w stosunkach związanych z umową o dzieło w ramach serwisu pogwarancyjnego.

  3. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem internetowym https://www.espressoservis.pl/ (zwanej dalej „stroną internetową”). Towarem na potrzeby niniejszej umowy są głównie ekspresy do kawy, akcesoria do nich, czy też preparaty czyszczące do ekspresów i kawy. Alternatywnie inne towary, które sprzedawca uwzględnia w swoim asortymencie.

  4. Zawierając umowę kupna lub umowę o dzieło, kupujący wyraża zgodę na warunki handlowe i potwierdza, że ​​zapoznał się z nimi prawidłowo. Kupujący jest dostatecznie poinformowany o niniejszych warunkach przed zawarciem umowy kupna lub umowy o dzieło i ma możliwość zapoznania się z nimi.

  5. Postanowienia odbiegające od warunków handlowych można negocjować w umowie kupna lub o dzieło. Odmienne postanowienia umowy kupna lub umowy o dzieło mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków handlowych.

  6. Zawierając i wykonując umowę kupna, sprzedawca działa w ramach swojej działalności gospodarczej. Sprzedawca to przedsiębiorca, który dostarcza towary lub usługi kupującym.

  7. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Zmiany takie będą jednak miały zastosowanie wyłącznie do umów zawartych po opublikowaniu zmian w regulaminie.

  8. Zawarta umowa będzie przechowywana u Sprzedającego, a Sprzedawca umożliwi Konsumentowi dostęp do niej na jego żądanie. Umowę można zawrzeć w języku czeskim. Poszczególne kroki techniczne prowadzące do zawarcia umowy zostały opisane poniżej oraz na stronie internetowej sprzedawcy. Jeżeli przy wprowadzaniu danych przed złożeniem zamówienia w systemie pojawią się błędy, kupujący powiadomi o tym sprzedawcę, a ten podejmie działania.

  9. Na potrzeby niniejszej umowy cennik oznacza cennik sprzedawcy znajdujący się na stronie internetowej https://www.espressoservis.pl/help

  10. Postanowienia niniejszego artykułu I ust. 3-9 mają zastosowanie zarówno do umowy kupna, jak i do umowy o pracę, zarówno w stosunkach z konsumentami, jak i przedsiębiorcami.

  II.1 Umowa kupna

  1. Propozycja zawarcia umowy kupna (oferta) polega na umieszczeniu oferowanego towaru przez sprzedawcę na stronie internetowej. Stosunek umowny pomiędzy sprzedającym a kupującym zostaje nawiązany poprzez doręczenie potwierdzenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które sprzedawca przesyła kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego. Powstała umowa może zostać zmieniona lub unieważniona wyłącznie na podstawie porozumienia stron lub w przypadku zaistnienia przyczyn prawnych. Oprócz przypadków przewidzianych przez prawo, sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części przed zawarciem umowy kupna w następujących przypadkach: towar nie jest już produkowany lub dostarczany lub dostawa towaru od producenta nie zająć nieracjonalnie długo lub cena dostawcy towaru uległa znacznej zmianie. W przypadku, gdy kupujący zapłacił już część ceny zakupu lub całość ceny zakupu, kwota ta (w tym przypadku anulowanie zamówienia przez sprzedającego) zostanie mu zwrócona. W takim przypadku sprzedawca ma prawo anulować zamówienie drogą e-mailową lub pisemną.   2. Kupujący może przed wysłaniem zamówienia do sprzedającegosprawdzić i zmienić dane wprowadzone przez kupującego w zamówieniu. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedającego klikając ikonę „zrealizuj zamówienie”.

  3. Jeżeli na stronie internetowej nie jest podana wysokość ceny zakupu konkretnego przedmiotu, osoba zainteresowana zakupem takiego przedmiotu otrzyma na żądanie kwotę ceny zakupu drogą mailową.

  4. Postanowienia zawarte w artykule II.1 mają zastosowanie zarówno do nabywcy będącego konsumentem, jak i do nabywcy biznesowego.

  II.2 Umowa o pracę w ramach serwisu pogwarancyjnego

  1. Serwis pogwarancyjny może być świadczony w jeden z następujących sposobów:   a) zamówić bezpłatną dostawę urządzenia do serwisu na terenie Republiki Czeskiej na stronie: https://www.espressoservis.pl/Order/CreateOrderForm . Kupujący we własnym interesie zapakuje reklamowany towar w odpowiednie i dostatecznie zabezpieczające opakowanie, tak aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie.
  Po otrzymaniu urządzenia sprzedawca przesyła kupującemu potwierdzenie przyjęcia urządzenia do serwisu. Po zdiagnozowaniu wady sprzedawca przesyła kupującemu wycenę naprawy, którą kupujący potwierdza.   b) dostarczyć ekspres osobiście na adres EspressoServis s.r.o., Zvěrotice 58, Soběslav, 392 01, Czech Republic. W takim przypadku kupujący i sprzedający zawierają umowę na miejscu.   c) zamówić przyjazd technika do kupującego za cenę podaną w cenniku + koszty naprawy. Jeżeli kupujący ustali ze sprzedawcą lub jego technikiem termin wizyty technika i nie zapewni technikowi dostępu do urządzenia w uzgodnionym terminie, uiści opłatę za wizytę technika w wysokości zgodnej z cennikiem. .   2. Jeżeli kupujący odeśle lub przekaże sprzedającemu towar w celu naprawy pogwarancyjnej, sprzedawca przeprowadzi diagnostykę, a kupujący następnie odmówi naprawy, kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu cenę diagnostyki w wysokości 1000 CZK włącznie VAT i koszt transportu towaru od sprzedającego z powrotem do kupującego w wysokości co najmniej 200 CZK włącznie. VAT.

  3. Cena za naprawę pogwarancyjną urządzenia wynosi 1100 CZK z VAT, chyba że w danym przypadku uzgodniono inną cenę lub nie są to zwykłe prace konserwacyjne. Sprzedający ma prawo zażądać niższej ceny ze względu na zakres prac.

  4. Zwracając urządzenie kupującemu, kupujący ma obowiązek należycie sprawdzić integralność urządzenia oraz kompletność jego akcesoriów przed otrzymaniem urządzenia poprzez rozpakowanie i dokładne sprawdzenie urządzenia przed jego odbiorem. Jeżeli kupujący nie sprawdzi towaru przy odbiorze i/lub nie zaznaczy oczywistych braków w protokole przekazania (dowodzie przewozowym), nie może zgłaszać żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia urządzenia.

  5. Klikając, że zapoznał się z niniejszymi warunkami, kupujący potwierdza, że ​​sprzedawca jest uprawniony do pobrania opłaty za naprawę w momencie dostarczenia mu urządzenia.

  6. Postanowienia zawarte w artykule II.2 mają zastosowanie zarówno do nabywcy będącego konsumentem, jak i do nabywcy biznesowego.

  III.1 Prawa wynikające z wadliwego wykonania

  1. Prawa i obowiązki dotyczące praw z tytułu wadliwego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego.   2. Sprzedający odpowiada wobec kupującego za to, że towar w momencie odbioru jest wolny od wad. W szczególności sprzedawca odpowiada, że ​​w chwili przejęcia towaru przez kupującego:
  a) posiada on właściwości, które strony uzgodniły, a w przypadku braku umowy takie właściwości, jakie sprzedawca lub producent opisał lub jakich kupujący oczekiwał ze względu na charakter towarów i na podstawie przeprowadzonej przez nich reklamy,
  b) towary nadają się do celu określonego przez sprzedającego dla ich zastosowania lub dla którego towary tego typu są zwykle używane,
  c) towar odpowiada jakością lub wykonaniem zamówionej próbce lub prototypowi, jeżeli jakość lub projekt został określony na podstawie zakontraktowanej próbki lub szablonu,
  d) towar jest w odpowiedniej ilości, wymiarach lub wadze i
  e) towar jest zgodny z wymogami przepisów prawa.

  3. Jeżeli towar nie posiada powyższych właściwości, kupujący, konsument i przedsiębiorca może żądać naprawy towaru. W przypadkach przewidzianych przez prawo kupujący, konsument i przedsiębiorca mają również prawo do wymiany towaru (jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, konsument może żądać jedynie wymiany części), do zniżki na ceny zakupu lub odstąpienia od umowy kupna. Kupujący-konsument ma prawo do dostarczenia nowego towaru lub wymiany części nawet w przypadku wady usuwalnej, jeżeli nie może prawidłowo używać towaru ze względu na powtarzające się występowanie wady po naprawie lub z powodu większych rozmiarów ilość usterek. W takim przypadku kupującemu – konsumentowi przysługuje również prawo odstąpienia od umowy. Nawet w takim przypadku kupujący – przedsiębiorca ma prawo jedynie do naprawy towaru. Za ponowne wystąpienie wady po naprawie uważa się tę samą wadę, która została usunięta co najmniej dwukrotnie w okresie gwarancyjnym i która wystąpi ponownie.Jeżeli przed złożeniem reklamacji towar był naprawiany co najmniej trzykrotnie ze względu na różne wady usuwalne, uważa się, że ma on większą liczbę wad.

  4. Kupujący-konsument ma prawo skorzystać z prawa z tytułu wady powstałej w towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru, uważa się, że towar był wadliwy już w momencie odbioru, jednakże sprzedawca ma prawo udowodnić, że jest inaczej.

  5. Prawo do wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli przed odebraniem towaru wiedział on, że ma wadę, lub jeżeli wadę spowodował sam.

  6. Postanowienia, o których mowa w art. III. ust. 2 regulaminu nie dotyczy towaru sprzedanego po niższej cenie ze względu na wadę, z powodu której uzgodniono niższą cenę; za zużycie towaru spowodowane jego zwykłym użytkowaniem; w przypadku towaru używanego za wadę odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia, jakie miał towar w chwili jego przejęcia przez kupującego, lub jeżeli wynika to z charakteru towaru, lub w przypadkach określonych w art. III .2, akapit 5.

  III.2 Szczegółowe warunki reklamacji


  W przypadku reklamacji towaru kupujący ma obowiązek przedstawić kartę gwarancyjną. Jeżeli na dany towar nie została wystawiona karta gwarancyjna, kupujący jest zobowiązany przedłożyć dokument podatkowy potwierdzający zakup towaru przez kupującego od sprzedającego. Jeżeli karta gwarancyjna nie zostanie przedstawiona, lub złożony dokument podatkowy i nawet jeśli kupujący nie udowodni zakupu towaru od sprzedającego, sprzedawca nie jest zobowiązany do zaspokojenia reklamacji.
  Widoczne uszkodzenia towaru lub jego opakowania podczas dostawy należy niezwłocznie ustalić z przewoźnikiem, a rozbieżności należy odnotować w protokole dostawy (dowód przewozowy). Kupujący nie ma obowiązku odbioru takiego towaru od przewoźnika. Jeżeli mimo to odbierze taki towar, bez zbędnej zwłoki poinformuje sprzedawcę o stwierdzonych szkodach. Kupujący przed odebraniem towaru ma obowiązek należycie sprawdzić nienaruszalność towaru oraz kompletność jego wyposażenia poprzez rozpakowanie i dokładne sprawdzenie towaru przed jego odbiorem. Momentem przyjęcia towaru przez kupującego jest moment, w którym ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Jeżeli kupujący nie sprawdzi towaru przy odbiorze i/lub nie zaznaczy oczywistych wad w protokole przekazania (dowodzie przewozowym), nie może zgłaszać roszczeń z tytułu wad oczywistych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo.
  Kupujący uprawniony jest do złożenia reklamacji towaru w formie pisemnej na adres EspressoServis s. r. o., siedziba nr. 58, 392 01 Ogród zoologiczny.
  Wraz z reklamacją kupujący wysyła towar do sprzedającego. Kupujący we własnym interesie zapakuje reklamowany towar w odpowiednie i dostatecznie zabezpieczające opakowanie, tak aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie.
  Uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady produktu nie dotyczą w szczególności przypadków, gdy wada lub uszkodzenie powstało na skutek:
  uszkodzenia mechanicznego produktu wykraczającego poza zakres normalnego użytkowania,
  niewłaściwą ingerencję w urządzenie ,
  klęska żywiołowa,
  przepięcie lub zbyt niskie napięcie w instalacji elektrycznej,
  niewłaściwe użytkowanie,
  użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi lub instrukcjami podanymi na opakowaniu lub w karcie gwarancyjnej,
  />użytkowanie niezgodne z ogólnie znanymi zasadami użytkowania,
  w sposób oczywisty poprzez użytkowanie w warunkach nieodpowiadających temperaturze, zapyleniu, wilgotności, chemicznemu i mechanicznemu działaniu środowiska, określonym bezpośrednio przez producenta lub wynikającym z charakter rzeczy,
  udowodniony przez nieprofesjonalny montaż i obsługę,
  jeżeli przedłożona karta gwarancyjna nosi widoczne ślady zmiany danych lub jeżeli produkt posiada inny numer seryjny niż podany w karcie gwarancyjnej.
  Odpowiedzialność sprzedawcy za wady nie rozciąga się na zużycie spowodowane normalnym użytkowaniem, za towar sprzedany po niższej cenie z powodu wady, dla której uzgodniono niższą cenę, za towar używany za wadę odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia, jakie miał towar w chwili jego przejęcia przez kupującego.
  Jeżeli zawartość opakowania lub przedmiot zakupu stanowią materiały eksploatacyjne (np. baterie, akumulatory, głowica drukująca, lampa projektora), jego typowy okres użytkowania przy normalnym użytkowaniu wynosi 6 miesięcy, chyba że wyraźnie określono inaczej. Nie ma to wpływu na prawo kupującego-konsumenta do reklamacji towaru w ustawowym okresie rękojmi. Kupujący-konsument musi jednak wziąć pod uwagę fakt, że gwarancja nie obejmuje zużycia towaru lub jego części powstałego w wyniku normalnego użytkowania i dlatego nie można jej mylić z żywotnością.
  Na żądanie kupującego sprzedający ma obowiązek przekazać kupującemu pisemne potwierdzenie zobowiązań wynikających z wadliwego wykonania w zakresie przewidzianym przepisami prawa lub przekazać kupującemu kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna musi zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy, numer identyfikacyjny oraz siedzibę sprzedawcy. Jeżeli charakter sprawy na to pozwala, zamiast karty gwarancyjnej wystarczy wydać kupującemu dowód zakupu towaru zawierający informacje w formie karty gwarancyjnej. W przypadku udzielenia gwarancji dłuższej niż ustawowa, zgłaszający określi warunki i zakres przedłużenia gwarancji w karcie gwarancyjnej.
  Gwarancja jakości
  Kupujący-konsument uprawniony jest do skorzystania z prawa z tytułu wady towaru konsumpcyjnegoí, w terminie dwudziestu czterech miesięcy od przejęcia towaru. Jeżeli wada towaru ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od dnia odbioru przez kupującego-konsumenta, uważa się, że towar był wadliwy już w momencie odbioru, chyba że udowodniono inaczej. W przypadku zakupu już używanego towaru sprzedawca udziela gwarancji jakości tylko wtedy, gdy kupujący regularnie serwisuje towar za jego pośrednictwem. Serwis regularny oznacza serwis co najmniej raz na 3 miesiące począwszy od dostarczenia towaru. W tym przypadku okres gwarancji na towar używany dla kupującego-konsumenta również wynosi 24 miesiące. Jeżeli jednak kupujący-konsument zaprzestanie regularnego serwisowania towaru w ciągu 24 miesięcy, gwarancja jakości udzielana jest tylko do czasu zaprzestania regularnego serwisowania towaru przez kupującego. Dla kupującego-przedsiębiorcy okres gwarancji wynosi dwanaście miesięcy. Okres ten może zostać przedłużony do okresu 24 miesięcy, nawet w przypadku towaru używanego, jeśli w tym okresie kupujący - przedsiębiorca będzie regularnie serwisował towar w terminach, o których mowa powyżej.
    Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie otrzymania towaru przez kupującego. Okres gwarancji przedłuża się o czas, w którym towar znajdował się w naprawie. W przypadku wymiany towaru w ramach naprawy gwarancyjnej, pierwotny okres gwarancji trwa.
  W przypadku odstąpienia od umowy kupujący ma obowiązek zwrócić sprzedającemu cały towar wraz ze wszystkimi akcesoriami.
  Jeżeli towar, który został sprzedany jako używany lub został sprzedany po obniżonej cenie ze względu na jego niższą jakość w momencie sprzedaży, ma wadę, kupujący-konsument zamiast prawa ma prawo do rozsądnej zniżki do wymiany towaru.
  Kupujący-konsument powinien, aby reklamacja obejmująca usunięcie wady została rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym spełnione zostały łącznie następujące warunki:
  kupujący składa reklamację i
  kupujący dostarcza sprzedającemu kompletny towar.
  jeśli sprzedawca i kupujący-konsument nie uzgodnią dłuższego okresu. Termin rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się następnego dnia po zgłoszeniu reklamacji. Po upływie tego terminu kupującemu-konsumentowi przysługują takie same prawa, jak gdyby doszło do istotnego naruszenia umowy. Termin 30 dni nie jest wiążący dla kupującego-przedsiębiorcy, w stosunkach z kupującymi-przedsiębiorcami termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 60 dni.
  Kupujący ma obowiązek zapewnić sprzedającemu wszelką współpracę niezbędną do sprawdzenia istnienia reklamowanej wady i jej usunięcia.
   Kupujący ma obowiązek przekazać towar do zakończenia procedury reklamacyjnej. W przypadku, gdy kupujący nie dostarczy towaru w stanie kompletnym, a jego kompletność jest niezbędna do stwierdzenia istnienia reklamowanej wady i/lub jej usunięcia, termin na rozpatrzenie reklamacji rozpoczyna się dopiero z chwilą dostarczenia brakujących części. Do tego czasu sprzedawca nie jest zobowiązany do uregulowania reklamacji.
  Kupujący-konsument ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku ze złożeniem reklamacji, przy czym koszty te są rozumiane jako najniższe z możliwych. Jest to głównie opłata pocztowa za wysłanie reklamowanego towaru. Kupujący-konsument ma obowiązek żądać zwrotu tych kosztów bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie miesiąca od upływu terminu dochodzenia praw z tytułu wadliwego wykonania. Kupującemu – przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów.
  Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia towaru w ramach reklamacji, jeżeli towar jest zabrudzony lub jego części są zabrudzone lub towar jest niekompletny.
  Sprzedawca informuje kupującego pisemnie, SMS-em, e-mailem lub telefonicznie o rozpatrzeniu reklamacji. Jeżeli towar został wysłany przesyłką kurierską, po przetworzeniu zostanie wysłany na adres kupującego.
  W przypadku nieodebrania reklamowanego towaru z naprawy gwarancyjnej w terminie 2 miesięcy od upływu terminu wykonania naprawy gwarancyjnej, jeżeli sprzedawca zaprosi kupującego do odbioru towaru, kupujący ma obowiązek zobowiązany zapłacić sprzedającemu opłatę za składowanie w wysokości 50 CZK za każdy dzień opóźnienia w odbiorze towaru. Uregulowanie to dotyczy także umów o pracę.
  Postanowienia niniejszego art. III.2 ust. 1-6, 8, 9 na końcu ust. 10, 13, 14, 16 i 18 stosuje się także do kupującego – przedsiębiorcy.

  IV. Prawo odstąpienia od umowy w ustawowym terminie

  1. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w sklepie internetowym) kupujący – konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odebrania towaru, zgodnie z postanowieniami § 1829, paragraf 1 Kodeksu Handlowego. Formularz odstąpienia od umowy można pobrać tutaj: https://www.espressoservis.pl/privacy-policy

  2. Odstąpienie od umowy kupna należy przesłać sprzedającemu w terminie określonym w poprzednim akapicie, a kupujący oświadczy w nim, że odstępuje od umowy.

  3. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać przesłane przez kupującego na adres siedziby sprzedającego.

  4. W przypadku, gdy kupujący zgodnie z postanowieniami poprzednich ustodstąpi od umowy, sprzedawca zwróci kupującemu otrzymane od niego środki pieniężne (z wyjątkiem kwoty stanowiącej dodatkowe koszty dostawy towaru powstałe na skutek wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia towaru, który różni się od najtańszy sposób standardowej dostawy towaru oferowany przez sprzedającego) w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego, w taki sam sposób, w jaki sprzedający otrzymał je od kupującego, chyba że kupujący określi inaczej. Sprzedający ma także prawo do zwrotu świadczenia dostarczonego przez kupującego w przypadku zwrotu towaru przez kupującego lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie przez kupującego żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący zwróci mu towar lub udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.

  5. Jeżeli kupujący skorzysta z prawa odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od przejęcia świadczenia, jest on zobowiązany do przekazania sprzedającemu wszystkiego, co nabył na podstawie umowy kupna, w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Jeżeli nie jest to już możliwe (np. w międzyczasie towar uległ zniszczeniu, zużyciu lub zużyciu w taki sposób, że nie można uznać towaru za nieużywany), kupujący ma obowiązek zapewnić rekompensatę pieniężną w zamian za to, czego nie może już być wydawane. Uregulowanie to dotyczy w szczególności sytuacji, gdy kupujący korzysta z ekspresu i w związku z tym nie ma możliwości sprzedaży ekspresu innemu klientowi jako nowego lub gdy kupujący otwiera opakowanie z kawą

  6. Zgodnie z postanowieniami § 1833 Kodeksu Handlowego, sprzedający może zastosować zmniejszenie wartości zwracanego towaru do ceny zakupu, która ma zostać zwrócona kupującemu.

  7. Kupujący nie ma prawa odstąpić od umowy ani żądać wymiany towaru także w następujących przypadkach: 
  (i) w przypadku towaru ulegającego szybkiemu zepsuciu, a także towaru, który został nieodwracalnie zmieszany z innym towar po dostawie,
  (ii) w przypadku towaru, który został dostarczony w zamkniętym opakowaniu, które kupujący otworzył i ze względów higienicznych lub zdrowotnych nie ma możliwości jego zwrotu; dotyczy w szczególności kawy.
  Postanowienie to dotyczy zarówno przypadków odstąpienia od umowy zgodnie z § 1829 i nast. prawa cywilnego, a także przypadki odstąpienia od umowy z powodu wady towaru, w tym przypadki odpowiedzialności za wady (jakościowe) w okresie rękojmi.

  8. Postanowienia niniejszego artykułu IV. stosuje się do zamówienia na roboty budowlane z następującymi wyjątkami:

  a) kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o pracę, jeżeli sprzedawca wykonał umowę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Sprzedawca ma prawo przystąpić do naprawy z chwilą dostarczenia mu urządzenia.
  b) kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o dzieło, jeżeli praca ma odbywać się w miejscu wyznaczonym przez kupującego.

  V. Rekord sprzedaży

  1. Zgodnie z Ustawą o rejestracji sprzedaży, sprzedawca ma obowiązek wystawić kupującemu paragon. Jednocześnie ma obowiązek zarejestrować otrzymaną sprzedaż u fiskusa on-line; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.   2. Sprzedawca wystawia paragony zgodnie z Ustawą o rejestracji sprzedaży w formie elektronicznej przesyłanej pocztą elektroniczną lub w formie papierowej w zależności od wybranego sposobu płatności i sposobu transportu.

  VI. Prywatność

  1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający jest uprawniony do przetwarzania i zbierania jego danych osobowych, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, które Kupujący sam dostarczył Sprzedającemu w związku z umową i jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy. wykonanie umowy. Żadne inne dane osobowe kupującego nie będą przetwarzane. Niniejsza umowa dotyczy zarówno kupującego - przedsiębiorcy, jak i konsumenta i ma zastosowanie zarówno do umów kupna, jak i umów o pracę. Jeżeli kupujący zarejestruje swoją osobę w systemie sprzedającego, jest on uprawniony do przetwarzania i zbierania danych osobowych kupującego przez okres do momentu zakończenia rejestracji. Kupujący ma prawo zakończyć rejestrację w dowolnym momencie bez ponoszenia kar. Jeżeli kupujący zakończy rejestrację, ale sprzedawca musi przetwarzać dane osobowe kupującego w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych kupującego przez okres niezbędny do realizacji umowy.

  VII. Koszt korzystania ze środków porozumiewania się na odległość

  1. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie przy zawieraniu umowy kupna ze środków porozumiewania się na odległość. Koszty poniesione przez kupującego w związku z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) pokrywa sam kupujący. Niniejsza umowa dotyczy zarówno kupującego - przedsiębiorcy, jak i konsumenta i ma zastosowanie zarówno do umów kupna, jak i umów o pracę.

  VIII. Wysyłanie wiadomości handlowych i zapisywanie plików cookies

  1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarem, usługą lub firmą sprzedającego ni adres e-mail kupującego, a także wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez sprzedającego na adres e-mail kupującego. W szczególności kupujący wyraża zgodę na kontakt ze strony sprzedającego w celu zawarcia umowy o świadczenie usług.   2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie na jego komputerze tzw. plików cookies. Jeżeli możliwe jest dokonanie zakupu na stronie internetowej i wywiązanie się ze zobowiązań sprzedawcy wynikających z umowy kupna bez zapisywania na komputerze kupującego tzw. plików cookie, kupujący może w każdej chwili odwołać zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim.

  3. Postanowienia artykułu VIII dotyczą zarówno kupującego – przedsiębiorcy, jak i konsumenta i mają zastosowanie zarówno do umów kupna, jak i umów o pracę.

  IX. Postanowienia końcowe

  1. Rozpatrzenie reklamacji kupującego zapewnia sprzedawca za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej lub adresu elektronicznego info@espressoservis.pl. Sprzedawca prześle informację dotyczącą rozpatrzenia reklamacji kupującego na adres e-mail kupującego. Niniejsza umowa dotyczy zarówno kupującego - przedsiębiorcy, jak i konsumenta i ma zastosowanie zarówno do umów kupna, jak i umów o pracę